අප හා සම්බන්ධ වන්න

ඔබේ දිවි ගමනෙ ආරම්භයට අත්වැලක් වන්න බිම්පත් සූදානම්. අනෙක් කිසිවකු විසින් ලබා නොදෙන හොඳම වටිනාකමින් යුත් පොලී අනුපාත ලබා ගැනීමට අප අමතන්න.

ඊ-මේල්:

contact@bimputhfinance.com

 

ෆැක්ස්:

+94 11 555 0368

දුරකථන:

+94 11 449 1491,
+94 11 449 1492

ලිපිනය:

362, කොළඹ පාර, පැපිලියාන, බොරලැස්ගමුව, ශ්‍රී ලංකා

සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ අප හා එක්වන්න. සම්බන්ධ වන්න