ඔබේ දරුවාගේ හෙට දවස අද සුරක්ෂිත කරන්න

බිම්පත් ල-කැකුළු ළමා ඉතුරුම් ගිණුම

දරුවන්ට ඉතිරි කිරීමේ අගනා පුරුද්ද කුඩා කාලයේ දීම හුරු කරවන අපේ ල-කැකුළු ළමා ඉතුරුම් ගිණුම, ආකර්ෂණීය පොලී අනුපාත ලබාදීම පමණක් නොව ඔබෙ පුංචි දරු පැටවුන්ගේ උසස් අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් ශිෂ්‍යත්ව පිරිනැමීමටද කටයුතු කරමු.

අපත් සමඟ ආයෝජනය කළ යුත්තේ ඇයි?

ආකර්ෂණීය පොලී අනුපාත
5 වසර ශිෂයත්වයෙන් සමත් වූවන්ට රු.50000ක සහ විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ට රු.100,000ක් වටින ශිෂ්‍යයත්ව

ආයෝජනයන් සිදු කළ හැක්කේ කාටද?

ශ්‍රී ලාංකික වයස අවුරුදු 18ට වඩා අඩු පුරවැසියන්ට.

ඔබේ ඉතුරුම්. ඔබේ අනාගතය. ඔබේ සාර්ථකත්වය.

බිම්පත් දිවි අරුණ ඉතුරුම් ගිණුම

අපේ “දිවි අරුණ“ ඉතුරුම් ගිණුමෙන් ආකර්ෂණීය පොලි අනුපාතයන් ලබා දෙමින් ඔබේ අනාගත ආයෝජන සඳහා අද දවසේ ඔබ විසින් ඉතිරි කළ යුතු සියල්ල ඔබ වෙත තිළිණ කරයි.

අපත් සමඟ ආයෝජනය කළ යුත්තේ ඇයි?

ආකර්ෂණීය පොලී අනුපාත.
නිරවුල් ණය අයදුම්පත් සහ ස්ථාවර නියෝග අයදුම්පත්.
ලංකා පේ ඒඨ්එම් ජාලය හරහා ලංකාවේ ඕනෑම ස්ථානයකින් මුදල් ආපසු ලබා ගැනීමේ පහසුව.
දිවයින පුරා පිහිටි ශාඛා ජාලය තුළින් පහසුවෙන් මුදල් තැන්පත් කිරීම, මුදල් ආපසු ගැනීම සහ තැන්පතු පැවරුම සිදු කළ හැකි වීම.

ආයෝජනය කළ හැක්කේ කාටද?

ශ්‍රී ලාංකික වයස අවුරුදු 18ට වඩා අඩු පුරවැසියන්ට .

අප හා අත්වැල් බැඳගන්නා මිනිසුන්ගේ ජිවිත සරු කිරීම

බිම්පුත් අපේක්ෂා

ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය පාරිභෝගිකයන් වෙනුවෙන් වන විශේෂ ඉතුරුම් ගිණුම

ජීවන තත්ත්වය උසස් කිරීමේ ප්‍රධානතම අරමුණ පෙරදැරි අපගේ බිම්පුත් අපේක්ෂා ඉතුරුම් ගිණුම, විශේෂයෙන්ම අපගේ ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය පාරිභෝගිකයන්ගේ ජීවිත සැපවත් කිරීමට සහය වෙයි.

ආයෝජනය කළ හැක්කේ කාටද?

ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය දිරිය ණයකරුවන්ට

ඔබට ආයෝජනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන්නේ කුමක්ද?

සම්පූර්ණ කරන ලද ඉතුරුම් ගිණුම් අයදුම්පත.
ජාතික හැඳුණුම්පත/වලංගු ගුවන් බලපත්‍රය/රියදුරු බලපත්‍රය.

අපට අවශ්‍ය ලියවිලි

  • දරුවාගේ උප්පැන්න සහතිකය.
  • මව පියා හෝ භාරකරුගෙ ජාතික හැඳුණුම්පත/වලංගු ගුවන් බලපත්‍රය/රියදුරු බලපත්‍රය.
  • මව පියා හෝ භාරකරුගෙ අත්සන සහිත සම්පූර්ණ කරන ලද ඉතුරුම් ගිණුම් අයදුම්පත.

කොන්දේසි හා නියම

දරුවාට අවුරුදු 18 සම්පූර්ණ කරන තෙක් ගිණුමේ මුදල් නැවත ලබාගත නොහැක.
ගිණුම පාස්පොත් ඉතුරුම් ගිණුමකි.