ඔබේ හදිසි මුදල් අවශ්‍යතා සඳහා

රන් සුරැකුම් ණය

ඔබ නොසිතන මොහොතක ජීවිතයේ අනේක විධභැලහැප්පීම්වලට මුහුණ දීමට සිදු වේ.ඔබට අවශ්‍ය මොහොතේ බිම්පුත් රන් සුරැකුම් ණය සේවාව අඩුම පොලියක් යටතේ වඩාත් කාර්යක්ෂම සේවාවක් සපයයි. අපේ පළපුරුදු විශේෂඥයින් විසින් ඔබේ රන් භාණ්ඩ පරීක්ෂා කිරීමේදී උපරීම සුපරීක්ෂාවක් යටතේ කිසිදු ආකාරයකින් රන් ලෝහයට හානිවීමක් සිදු නොවීමට වග බලා ගනියි.

අපත් සමඟ ආයෝජනය කළ යුත්තේ ඇයි?

ආකර්ෂණීය පොලී අනුපාත
පළමු දින 7ට පොලී අය නොකිරීම
ඔබේ රත්තරං සඳහා උපරීම ආරක්ෂාව
මනා පුහුණුවක් ලත්, කාර්යක්ෂම විශේෂඥයින් විසින් ලබාදෙන සුපිරිතම සේවාව
ගැටලු රහිත ණය සැකසුම් ක්‍රියාවලිය

හොඳම වටිනාකමක් සහතික කිරීම
අදාළ වන්නෙ කාටද?

සුදුසුකම්

වයස අවුරුදු 18ට වැඩි ඕනෑම ශ්රි ලාංකීකයෙකුට.

අපට අවශ්ය ලියකියවිලි

අවශ්යතා

  • ජාතික හැඳුනුම්පත/වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්රය/රියදුරු බලපත්රය
  • රන් කාසි/රන් අභරණ/රන් බිස්කට්

කොන්දේසි හා නියමයන්

නොමැත