බිම්පුත් රැකියා

බිම්පත් කණ්ඩායම සමඟ එක් වී ඔබේ ජීවිතයේ වෙනසක් ඇති කරගනිමින් සුරක්ෂිත සහ තිරසාර ලොවක් කරා අපේ රට රැගෙන යමින් රටේ සංවර්ධනයට දායක වන්න.

ඔබේ ජීවදත්ත විස්තරය (සීවී) එවන්න:  recruitment@bimputhfinance.com

පුරප්පාඩු පවතින ප්‍රදේශ:

මන්නාරම, වව්නියව,කල්මුනේ,ත්‍රිකුනාමලය, සේරුවාවිල, මැදවච්චිය,මහඔය,නාත්තන්ඩිය,හිඟුරක්ගොඩ, නුවර‍එළිය

ලීසිං විධායක

අවම වශයෙන් ඒ හා සමාන ක්ෂේත්‍ර වසරක සේවා කාලයක්

රන් සුරැකුම් ණය

අවම වශයෙන් ඒ හා සමාන ක්ෂේත්‍ර වසරක සේවා කාලයක්

කළමනාකරු

අවම වශයෙන් ඒ හා සමාන ක්ෂේත්‍ර වසර 5ක සේවා කාලයක්

මයික්‍රෝ මූල්‍ය සහ සුළු හා මධ්‍යම ව්‍යවසායක

අවම වශයෙන් ඒ හා සමාන ක්ෂේත්‍ර වසරක සේවා කාලයක්

කිසිදිනක ව්‍යාපාරයක විශිෂ්ටත්වයන් බිහි වූයේ තනි පුද්ගලයෙකු අතින් නොවේ. එවන් විශිෂ්ටත්වයන් සිදු වූයේ කණ්ඩායම් අතිනි.