ඔබේ සිහින සැබෑ කරන්නට සහය වන්නෙමු

බිම්පුත් ලීසිං

බිම්පුත් ෆිනෑන්ස් සමඟින් එක්වන ඔබට, ඔබේම වාහනයක හිමිකරු වීමට දුටු සිහිනය තවදූරටත් සිහිනයක්ම නොවේවි. සිහිනය යථාර්තයක් බවට පත් කර ගැනීමට පුලපුලා බලා සිටින පුද්ගල හෝ ආයතන වෙනුවෙන් ක්ෂනික, පහසු සහ කරදරයෙන් තොර ලීසිං පහසුකම් අප විසින් සපයා දෙන්නෙමු.

අඩුම ලියකියවිලි
එක්දින සේවාව
සුදුසුකම් ලබන්නේ කවුද?

සුදුසුකම්

මාසිකව නැවත ගෙවීමේ යැකියාව ඇති වයස අවුරුදු 18ට වැඩි පුද්ගලයන්ට හෝ ආයතනයකට.

අපට අවශ්‍ය ලියවිලි

අවශ්‍යතා

  • ජාතික හැඳුනුම්පත/වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රය/රියදුරු බලපත්‍රය
  • අයදුම්කරුට මාසිකව මුදල් නැවත ගෙවීමේ හැකියාව පිළිබඳව තහවුරු කරමින් සේවා යෝජකයා විසින් ලබාදෙන ලිපිය.
  • වැටුප් පත්/බැංකු විස්තර (අවම තරමින් මාස 03ක් හෝ ඊට වැඩි)
  • ඇපකරුවන් එක් අයෙකු හෝ ඊට වඩා වැඩි(ඔබ බදු ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන වත්කම මත ඇපකරුවන් ගණන තීරණය වේ.)
  • ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි සහතිකය (ආයතනවලට පමණක් අදාළ වේ.)
  • විගණන මූල්‍ය වාර්තාව (ආයතනවලට පමණක් අදාළ වේ.)
  • බැංකු ගිණුම් විස්තර

නියම හා කොන්දේසි

බදු ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන වත්කම මත මුලින් ගෙවිය යුතු මුදල සහ ඇපකරුවන් ගණන ආදිය තීරණය වේ.