ඔබේ හෙට දවසේ සැලසුම් වෙනුවෙන් අද දවසේ සහය වන්නෙමු!

ස්ථාවර තැන්පතු

ඔබේ වටිනා ඉතුරුම් වෙනුවෙන් මෙරට තුළ ලබාදෙන හොඳම පොලී අනුපාත හා තවත් ප්‍රතිලාභ ලබා දෙමින් 0.5%ක අතිරේක පොලියක් ජේෂ්‍යඨ පුරවැසියන් වෙනුවෙන් පිරිනැමේ. හරි මග යමින් නිවැරදි ආයෝජන සහ ඉතුරුම් වෙත යොමුවීමට දිවයින පුරා විසිරී සිටින ඔබට මග පෙන්වීමට සූදානමින් සිටින අපේ විශිෂ්ඨ පාරිභෝගික සේවා වෘත්තියවේදින් සමඟින් සම්බන්ධ වන්න.

අපත් සමඟ ආයොජනය කළ යුත්තේ ඇයි?

මූල්‍ය සේව කර්මාන්තයේ සුප්‍රසිද්ධ ආයතනයක් වීම.

ගැටලුවලින් තොර්ට මුදල් ආපසු ගැනීම ශ කල්පිට්රීමෙදි ඉක්මණින් නැවත මුදල් ලබා දීම.
පොලිය ඔබේ ගිණුමට ප්‍රරේෂණය කිරීමේදී අමතර ගාස්තුවක් අය නොකිරීම.
නම්‍යශීලී පොලී එකතුව (මාසික,වාර්ෂික හෝ කල්පිරීමේදී)
0.5%ක අතිරේක පොලියක් ජේෂ්‍යඨ පුරවැසියන් වෙනුවෙන් පිරිනැමීම.

අදාළ වන්නෙ කාටද?

සුදුසුකම්

වයස අවුරුදු 18ට වැඩි ඕනෑම ශ්‍රි ලාංකීකයෙකුට.

අපට අවශ්‍ය ලියකියවිලි

අවශ්‍යතා

  • ජාතික හැඳුනුම්පත/වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රය/රියදුරු බලපත්‍රය.

කොන්දේසි හා නියමයන්

නොමැත